Bu haber 1682 kişi tarafından okundu.
Sebahattin Çakıroğlu: Fenerbahçe yöneticisinin yaptığı açıklama itiraftır
16.10.2013 08:13:4616.10.2013 08:13:46
O açıklama itiraftır - Çakıroğlu, Talat Yılmaz’ın demeçlerini yorumladı."

Sebahattin Çakıroğlu: Fenerbahçe yöneticisini
FaceBook ta paylaş

Çakıroğlu, Talat Yılmaz’ın demeçlerini yorumladı.
 

Trab­zons­por 2. Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Ça­kı­roğ­lu, Fe­ner­bah­çe Genel Sekreteri Ta­lat Yıl­maz’ın, “CAS’ın Fenerbahçe için ce­za­yı ona­dı­ğı­nı dü­şü­nür­sek de­mek ki bir le­ke var” şek­lin­de­ki açık­la­ma­sı için, “Ken­di yö­ne­ti­ci­le­ri­nin yap­tı­ğı bu açık­la­ma bir iti­raf­tır. Da­ha faz­la bir şey söy­le­mek ge­reksiz. Ulus­la­ra­ra­sı spor ku­rum­la­rı­na ya­pa­ca­ğı­mız iti­raz­lar­da bun­la­rın de­lil ola­rak kul­la­nı­lıp kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı­na hu­kuk­çu ar­ka­daş­la­rı­mız ka­rar ve­re­cek” de­di. Ça­kı­roğ­lu, “CAS’tan çı­kan ka­rar var. Bu işin ge­ri dö­nü­şü yok” di­ye ko­nuş­tu.

TARAFTAR DEMOKRATİK HAKKINI KULLANDI

Ça­kı­roğ­lu, Trab­zons­por ta­raf­tar­la­rı­nın Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu bi­na­sı önün­de yap­tık­la­rı ey­lem­le il­gi­li ola­rak, “Ta­raf­tar­la­rı­mız  iki se­ne­den be­ri bir şe­kil­de ken­di­le­ri­ni ifa­de et­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. De­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­lan­mış­lar­dır. Bir­kaç ki­şi taş­kın­lık yap­mış ola­bi­lir, ama, ta­raf­tar ne de­mek is­ti­yor, ona bak­mak la­zım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 

Günün Öne Çıkanları

Il Seçiniz :Içerik Yükleniyor...
Videolar
Köşe Yazıları

Haydar GENÇ

Haydar GENÇ

Menderesin Yassı ada Suçları


Hakan YILMAZ

Hakan YILMAZ

Anne Hakkı

Resim Galerisi
Spor Toto Super Lig
Sayısal Loto
07.11.2018
Tarihli Cekilis Sonucu
13 17 22 23 28 46
Şans Topu
07.11.2018
Tarihli Cekilis Sonucu
08 16 21 23 32 + 13
On Numara
05.11.2018
Tarihli Cekilis Sonucu
01 02 05 18 22 24 26 33 35 42 47 49 51 52 54 57 60 62 70 72 75 80
Süper Loto
01.11.2018
Tarihli Cekilis Sonucu
01 03 13 20 23 42
Facebook

Kapat